Windows 9 nebude! Prichádza Windows 10! ... viac
16.10.2014
Windows 9 by mal byť predstavený už 30. septembra ... viac
03.09.2014
Servery HP prinesú Vášmu podnikaniu nie len výkon ... viac
17.04.2014
Microsoft spustil osobný balík Office 365 Personal ... viac
16.04.2014
Prehľad nástrojov pre systémových administrátorov serverov ... viac
01.04.2014
Windows XP: Koniec podpory už 8. apríla ... viac
21.03.2014
Výpredaj skladových zásob ... viac
03.03.2014
ESET MOBILE SECURITY ... viac
15.08.2013
Epson uvádza na trh najnovšie ultraľahké prenosné projektory ... viac
08.02.2011
Projektor Epson na univerzálne použitie ... viac
07.02.2011
Epson akcia s možnosťou vrátenia peňazí CASH BACK ... viac
01.02.2011
Epson B-510DN zmení Váš spôsob práce ... viac
31.01.2011
Dual Inteligent Processors 2 s DIGI+ VRM od ASUS ... viac
14.01.2011
EIZO T2351W MultiTouch ... viac
13.01.2011
EPSON - Na svoju prezentáciu už nebudete musieť čakať ... viac
11.01.2011
EPSON - nový rad farebných laserových tlačiarní AcuLaser C3900N ... viac
07.12.2010
Microsoft: Windows 7 prekonáva naše očakávania ... viac
05.11.2010
Tlačiareň HP Officejet 4500 All-in-One ... viac
05.11.2010
Microsoft oznámil nový kancelársky balík pre web ... viac
04.11.2010

Prehľad nástrojov pre systémových administrátorov serverov

Remote Desktop Manager

Re­mo­te des­ktop ma­na­ger

Aký­koľ­vek ma­na­žér vzdia­le­ných pri­po­je­ní cez pro­to­kol RDP je pre mno­hých dnes ne­vyh­nut­nosť. Sta­rá sa o mno­ho­ná­sob­né pri­po­je­nie k rôz­nym vzdia­le­ným plo­chám. Zá­ro­veň umož­ňu­je vy­tvo­riť si vlas­tnú da­ta­bá­zu pri­po­je­ní pre klien­tske sta­ni­ce a server­y, kde si mož­no pre kaž­dé pri­po­je­nie defino­vať vlas­tné nas­ta­ve­nia zob­ra­ze­nia, pri­po­je­nie lo­kál­nych dis­kov, tla­čiar­ní a pod. Po­kiaľ si pou­ží­va­teľ na­definu­je vlas­tnú da­ta­bá­zu ad­mi­nis­trá­tor­ských úč­tov a he­siel, mô­že ich pri­ra­diť k jed­not­li­vým pri­po­je­niam ale­bo sku­pi­ne pri­po­je­ní a sprá­va vzdia­le­ných plôch je tak om­no­ho rých­lej­šia. Ob­ľú­be­ný­mi a kva­lit­ný­mi ma­na­žér­mi RDP sú nap­rík­lad Vi­sio­napp Re­mo­te Des­ktop či RoyalTS, prí­pad­ne je k dis­po­zí­cii aj Re­mo­te Des­ktop Con­nec­tion Ma­na­ger za­dar­mo pria­mo od Mic­ro­sof­tu.

 

Ma­na­žér pri­po­je­ní SSH

Ek­vi­va­lent ma­na­žé­ra pri­po­je­ní RDP vo sve­te prí­ka­zo­vé­ho riad­ka je open sour­ce uti­li­ta mRe­mo­teNG, kto­rá je vhod­ná na sprá­vu pri­po­je­ní SSH. Op­ro­ti PuT­Ty, dnes há­dam naj­pou­ží­va­nej­šie­mu klien­to­vi SSH, má mRe­mo­teNG ši­kov­né pros­tre­die s tab­mi a s množ­stvom nas­ta­ve­ní pre jed­not­li­vé pri­po­je­nia.

Manazer pripojeni SSH

 

Sysinternals Suite

Sy­sin­ter­nals Sui­te

Ba­lík nás­tro­jov, kto­rý pô­vod­ne vy­tvo­ri­li Mark Rus­si­no­vich a Bry­ce Cogswell, pat­rí asi k naj­lep­ším freewaro­vým uti­li­tám pri sprá­ve ope­rač­ných sys­té­mov Win­dows. Ko­lek­ciu mo­men­tál­ne za­stre­šu­je, ďa­lej vy­ví­ja a pra­vi­del­ne ak­tua­li­zu­je Mic­ro­soft. K naj­zná­mej­ším z nich pat­rí Auto­runs, po­mo­cou kto­ré­ho má správ­ca pod kon­tro­lou všet­ky štar­to­va­cie pro­ce­sy sys­té­mu. Ne­me­nej uži­toč­ná uti­li­ta pri mo­ni­to­ro­va­ní a sprá­ve bež­iacich pro­ce­sov je Pro­cess Explo­rer. Ten pos­ky­tu­je de­tail­ný preh­ľad bež­iacich pro­ce­sov a prog­ra­mov v stro­mo­vej a uce­le­nej štruk­tú­re a ok­rem iné­ho po­mô­že pri hľa­da­ní a iden­tifiko­va­ní han­dles či­že pro­ce­sov, kto­ré ma­jú vý­luč­né prá­vo k niek­to­rým sú­bo­rom a kto­ré ne­mož­no vy­ma­zať. Me­dzi ďal­šie zná­me nás­tro­je pat­rí TCPView, kto­rý zob­ra­zí ak­tuál­ne pri­po­je­nia TCP a UDP a po­mo­cou kto­ré­ho má správ­ca preh­ľad o sie­ťo­vej ko­mu­ni­ká­cii, ale­bo Dis­kmon sle­du­jú­ci ak­ti­vi­tu pev­né­ho dis­ku s preh­ľad­ným grafickým vý­stu­pom. Je to len zlo­mok to­ho, čo ba­lí­ček Sy­sin­ter­nals Sui­te pos­ky­tu­je. Preh­ľad kom­plet­né­ho zoz­na­mu nás­tro­jov mož­no náj­sť na strán­kach Mic­ro­sof­tu.

 

Power­Shell

Mic­ro­soft sa v pos­led­ných ro­koch opäť za­čí­na vra­cať k prí­ka­zo­vé­mu riad­ku, čo­ho dô­ka­zom je aj ním vy­tvo­re­ný skrip­to­va­cí ja­zyk Power­Shell, za­lo­že­ný na plat­for­me .NET Fra­mework. Je to aký­si nás­tup­ca kla­sic­ké­ho prí­ka­zo­vé­ho riad­ka Win­dows, no s om­no­ho väč­ší­mi mož­nos­ťa­mi, nap­rík­lad s prís­tu­pom k sys­té­mo­vým re­gis­trom, cer­tifiká­tom, efek­tív­nej­ším spra­vo­va­ním be­hu slu­žieb a pro­ce­sov a pod. Je vo veľ­kej mie­re pou­ží­va­ný ad­mi­nis­trá­tor­mi, kto­rí sa sna­žia efek­tív­ne a ro­zum­ne za­uto­ma­ti­zo­vať pra­cov­né pos­tu­py. Mic­ro­soft v ňom vi­dí bu­dúc­nosť, čo­ho dô­ka­zom je aj je­ho hl­bo­ká in­teg­rá­cia do sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov spo­loč­nos­ti, ako je Exchan­ge, IIS a SQL Server, pri­čom niek­to­ré ich pok­ro­či­lé fun­kcie už nie sú prís­tup­né z grafické­ho pros­tre­dia, ale sa vy­ko­ná­va­jú vý­luč­ne pou­ži­tím prí­ka­zov Power­Shell.

PowerShell

 

PowerCLI

PowerC­LI

Vir­tua­li­zač­ný sof­tvé­ro­vý gi­gant VMware roz­ší­ril Power­Shell o svo­ju súp­ra­vu tzv. com­man­dle­tov, resp. prí­ka­zo­vých se­tov a vy­dal roz­ší­re­nie VMware PowerC­LI. Ten­to nás­troj po­má­ha pri auto­ma­ti­zá­cii a pok­ro­či­lej sprá­ve vir­tua­li­zo­va­ných pros­tre­dí VMware a v mno­hých prí­pa­doch mô­že správ­com ušet­riť ve­ľa ča­su.

 

Power­GUI

Pre tých, kto­rí ne­ra­di skrip­tu­jú, no uve­do­mu­jú si vý­ho­dy Power­Shel­lu, pri­nies­la sof­tvé­ro­vá firma Quest pok­ro­či­lé grafické pros­tre­die a edi­tor Power­GUI.Vý­be­rom a prá­cou s pred­defino­va­ný­mi ob­jek­tmi vy­tvá­ra nad ni­mi Power­GUI zod­po­ve­da­jú­ce skrip­ty a ak­cie. Je ná­po­moc­ný aj pri vy­hľa­dá­va­ní ob­jek­tov Power­Shell a ich at­ri­bú­tov. Za tým­to edi­to­rom sto­jí veľ­ká on-li­ne ko­mu­ni­ta vy­tvá­ra­jú­ca tzv. Power­Pac­ky, kto­ré mu pri­dá­va­jú pod­po­ru pre dr­vi­vú väč­ši­nu pro­duk­tov vy­uží­va­jú­cich Power­Shell na svo­ju sprá­vu.

PowerGUI

 

Wireshark

Wires­hark

Ten­to mul­tip­lat­for­mo­vý open sour­ce nás­troj slú­ži na za­chy­tá­va­nie a ana­ly­zo­va­nie sie­ťo­vej ko­mu­ni­ká­cie me­dzi za­ria­de­nia­mi na sie­ti. Wires­hark do­ká­že nas­ta­viť väč­ši­nu sie­ťo­vých adap­té­rov do tzv. pro­mis­kuit­né­ho mó­du, čo umož­ňu­je za­chy­te­nie nie­len tých pa­ke­tov, kto­ré sú ad­re­so­va­né na da­ný sie­ťo­vý adap­tér, ale všet­kých, kto­ré je schop­ný da­ný adap­tér vi­dieť, a to vrá­ta­ne broad­cas­tu a mul­ti­cas­tu. Wires­hark ro­zu­mie štruk­tú­re po­mer­ne veľ­ké­ho poč­tu sie­ťo­vých pro­to­ko­lov a do­ká­že na­zrieť aj dov­nút­ra tzv. za­puz­dre­ných pa­ke­to­vých po­lí v dá­to­vom to­ku. Roz­hra­nie je in­tui­tív­ne, s rôz­ny­mi mož­nos­ťa­mi filtro­va­nia naz­bie­ra­ných dát, čo uľah­ču­je správ­co­vi od­filtro­vať a ana­ly­zo­vať prá­ve tú ko­mu­ni­ká­ciu, kto­rá ho za­ují­ma.

 

Per­for­man­ce troub­les­hoo­ting

Na rých­lu ana­lý­zu vý­kon­nos­tných prob­lé­mov server­ov (per­for­man­ce troub­les­hoo­ting) má pár nás­tro­jov Win­dows k dis­po­zí­cii už pod ka­po­tou (napr. Per­for­man­ce mo­ni­tor). Nie vždy je na pr­vý poh­ľad zrej­mé, kto­ré hod­no­ty jed­not­li­vých uka­zo­va­te­ľov sú eš­te ak­cep­to­va­teľ­né na bez­prob­lé­mo­vý chod sys­té­mu a kto­ré spô­so­bu­jú tzv. úz­ke hrdlo, pre­to na kom­plexnej­šiu ana­lý­zu mô­že­me pou­žiť PAL Tools (Per­for­man­ce Ana­ly­sis of Logs). Je to voľ­ne dos­tup­ný nás­troj, kto­rý zo zoz­bie­ra­ných dát Per­for­man­ce mo­ni­to­ra ana­ly­zu­je a vy­hod­no­tí po­ten­ciál­ny vý­kon­nost­ný prob­lém aj na zá­kla­de hra­nič­ných hod­nôt jed­not­li­vých uka­zo­va­te­ľov, vop­red defino­va­ných Mic­ro­sof­tom. Je­den z vý­stu­pov je aj HTML re­port s grafickým zná­zor­ne­ním, kto­ré uka­zo­va­te­le prek­ro­či­li od­po­rú­ča­né hod­no­ty.

Performance troubleshooting

 

zdroj: itnews.sk

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.