Windows 9 nebude! Prichádza Windows 10! ... viac
16.10.2014
Windows 9 by mal byť predstavený už 30. septembra ... viac
03.09.2014
Servery HP prinesú Vášmu podnikaniu nie len výkon ... viac
17.04.2014
Microsoft spustil osobný balík Office 365 Personal ... viac
16.04.2014
Prehľad nástrojov pre systémových administrátorov serverov ... viac
01.04.2014
Windows XP: Koniec podpory už 8. apríla ... viac
21.03.2014
Výpredaj skladových zásob ... viac
03.03.2014
ESET MOBILE SECURITY ... viac
15.08.2013
Epson uvádza na trh najnovšie ultraľahké prenosné projektory ... viac
08.02.2011
Projektor Epson na univerzálne použitie ... viac
07.02.2011
Epson akcia s možnosťou vrátenia peňazí CASH BACK ... viac
01.02.2011
Epson B-510DN zmení Váš spôsob práce ... viac
31.01.2011
Dual Inteligent Processors 2 s DIGI+ VRM od ASUS ... viac
14.01.2011
EIZO T2351W MultiTouch ... viac
13.01.2011
EPSON - Na svoju prezentáciu už nebudete musieť čakať ... viac
11.01.2011
EPSON - nový rad farebných laserových tlačiarní AcuLaser C3900N ... viac
07.12.2010
Microsoft: Windows 7 prekonáva naše očakávania ... viac
05.11.2010
Tlačiareň HP Officejet 4500 All-in-One ... viac
05.11.2010
Microsoft oznámil nový kancelársky balík pre web ... viac
04.11.2010

Windows 9 by mal byť predstavený už 30. septembra

Pod­ľa zdro­jov por­tá­lu The Ver­ge má ame­ric­ký gi­gant tla­čo­vú kon­fe­ren­ciu, na kto­rej zve­rej­ní pod­rob­nos­ti o no­vej ver­zii Win­dows s kó­do­vým ozna­če­ním Thres­hold, nap­lá­no­va­nú na 30. sep­tem­braTen­to dá­tum sa mô­že zme­niť, ale je is­té, že na Thres­hol­de sa te­raz ak­tív­ne pra­cu­je a Mic­ro­soft plá­nu­je vy­dať ver­ziu, kto­rá bu­de s naj­vyš­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ozna­če­ná ako Win­dows 9, 30. sep­tem­bra či v pr­vých ok­tób­ro­vých dňoch. Tá­to sprá­va pri­chá­dza krát­ko po tom, čo ame­ric­ký por­tál ZDNet pri­nie­sol sprá­vu, že Mic­ro­soft plá­nu­je na kon­ci sep­tem­bra ale­bo na za­čiat­ku ok­tób­ra vy­dať skú­šob­nú ver­ziu Win­dows 9. Pr­vá tech­no­lo­gic­ká skú­šob­ná ver­zia Win­dows vý­vo­já­rom načr­tne, s aký­mi no­vin­ka­mi mô­žu po­čí­tať. Vo Win­dows 9 sa má ob­ja­viť no­vé mi­ni Start Me­nu, zmiz­ne pás mi­nia­pli­ká­cií, pri­bud­nú no­vé vir­tuál­ne pra­cov­né plo­chy a ob­ja­ví sa nie­koľ­ko ďal­ších vi­zuál­nych zmien. Asis­ten­tka Cor­ta­na v sú­čas­nos­ti exis­tu­je v Thres­hol­de ako od­de­le­ná ap­li­ká­cia, vý­vo­já­ri však pra­cu­jú na jej in­teg­rá­cii do ce­lé­ho sys­té­mu po­dob­ne, ako je to nap­rík­lad na plat­for­me Win­dows Pho­ne. „Sta­rú dob­rú" po­nu­ku Štart si po pred­sta­ve­ní Win­dows 8 žia­da­li mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov Win­dows po ce­lom sve­te, a pre­to sa Mic­ro­soft roz­ho­dol o vy­tvo­re­ní aké­ho­si „hyb­ri­du" to­ho naj­lep­šie­ho z Win­dows 7 a Win­dows 8. No­vá po­nu­ka má byť asi rov­na­ko veľ­ká ako vo Win­dows 7, ale bu­dú v nej za­bu­do­va­né aj niek­to­ré fun­kcie z Win­dows 8.

zdroj: itnews.sk

Ospravedlňujeme sa, naša web stránka vyžaduje pre správnu funkčnosť zapnutý JavaScript.