O nás       Kontakt
Katalóg tovaru +421 2 547 739 80 obchod@sofos.sk

O nás

Základné informácie o našej spoločnosti

Z histórie spoločnosti

En
História spoločnosti sa začala písať v roku 1992. Počas 25 ročnej existencie sme sa vyprofilovali na stabilnú a spoľahlivú spoločnosť v poskytovaní produktov a riešení s vysokou pridanou hodnotou v oblasti informačných technológií. Zákazníkom poskytujeme všetky výhody vyplývajúce z priamych vzťahov s našimi dodávateľmi, ako sú dostatočne dlhá záručná doba, dobré ceny, technická podpora a zákaznícky servis. Kontaktujte nás a my vás presvedčíme, že sme najlepšia voľba!

Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Spoločnosť SOFOS, a. s. implementovaním noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 preukazuje svoj úmysel vykonávať a podporovať všestranne zodpovednú symbiózu človeka so životným prostredím a technológiou, s rešpektom voči zámerom majiteľov, záujmom zamestnancov, požiadavkám zákazníkov a zainteresovaných strán. Dokumentácia odzrkadľuje zásadné a relevantné procesy zavedené v spoločnosti, ktoré plnia požiadavky platných právnych predpisov a zainteresovaných strán. Ich dodržiavanie je každoročne potvrdené kontrolným alebo recertifikačným auditom.

Základným nástrojom, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti, je zavedený a neustále zlepšovaný integrovaný manažérsky systém kvality, environmentu a bezpečnosti informácií. Dodržiavanie a zlepšovanie tohto systému je súčasťou firemnej kultúry. Politika integrovaného manažérskeho systému je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci pracovníci sú povinní túto politiku uplatňovať a prinášať podnety na zlepšovanie.

Cieľom je dokumentovať štruktúru spoločnosti, riadenie procesov, zodpovednosť zamestnancov a postupy pre dodanie kvalitného produktu alebo služby. Úlohou IMS je prepojiť všetky súvisiace aspekty riadenia podniku do jedného systému pre jednoduchšiu správu, vyhodnocovanie a prevádzku.

ISO 9001

Systém manažérstva kvality (QMS) podľa normy ISO 9001 je prijatý ako komplexná, riadená činnosť, ktorá je zárukou zvyšovania spokojnosti zákazníka, splnenia jeho potrieb a očakávaní. Pokrýva procesy na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti, kde sa vyhodnocuje kvalita produktu a poskytovaných služieb a okamžitým prijímaním nápravných a preventívnych opatrení sa proces riadenia kvality neustále zlepšuje.

ISO 14001

Zavedenie systému environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001 je pre firmu SOFOS, a. s. nástrojom na zabezpečenie identifikácie environmentálnych aspektov -všetkých aktivít, produktov alebo poskytovaných služieb, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Základom identifikácie environmentálnych aspektov je rozloženie procesov na jednotlivé činnosti, pri ktorých sa analyzujú materiálové a energetické vstupy a výstupy a to vo forme vypúšťania odpadových vôd a tvorby odpadov, ako aj úniky škodlivých látok.

Hlavným cieľom je vykonávať všetky činnosti v spoločnosti s prihliadnutím na ochranu a prevenciu znečisťovania životného prostredia.

ISO 27001

Systém riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii poskytuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti. Zahŕňa všetky dáta v papierovej alebo elektronickej podobe, cez informačné a komunikačné technológie až po vedomosti. Vplýva na rozvoj kvalifikácie zamestnancov a technickú ochranu proti počítačovým podvodom.

Hlavným cieľom systému manažérstva bezpečnosti informácií je efektívne eliminovať či znížiť riziká súvisiace s možným narušením integrity, dostupnosti alebo dôvernosti informácií. Bezpečnostné opatrenia sú volené na základe analýzy a zvládania rizík tak, aby bola zaistená maximálna účinnosť systému.

Vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na zaistenie ochrany vlastných i zverených informácií a zaväzuje sa zaistiť podporu a koordináciu zavádzania princípov informačnej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.

Integrovaný manažérsky systém v SOFOS, a. s. spĺňa nasledovné požiadavky a certifikácie:

  • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, zavedený od roku 2002
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, zavedený od roku 2006
  • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013, zavedený od roku 2013

Spoločnosť SOFOS, a. s. má v súčasnosti vybudovaný a zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) spĺňajúci požiadavky vyžadované jeho jednotlivými oblasťami. V polovici roka 2015 v rámci recertifikačného auditu IMS sme úspešne obhájili udelené certifikáty s platnosťou do roku 2018.

Politika IMS

  1. Základným poslaním spoločnosti SOFOS, a. s. je spoločensky zodpovedné podnikanie s cieľom podporovať užitočnú a všestranne zodpovednú symbiózu človeka so životným prostredím a technológiou, s rešpektom voči zámerom majiteľov, záujmom zamestnancov, požiadavkám zákazníkov a zainteresovaných strán.
  2. Manažment spoločnosti sa zaväzuje plniť požiadavky medzinárodných noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 27000:2013, ktoré sú implementované do dokumentácie integrovaného manažérskeho systému, ktorá odzrkadľuje zásadné a relevantné procesy zavedené v spoločnosti, ktoré plnia požiadavky platných právnych predpisov a zainteresovaných strán.
  3. Prednostne uplatňujeme procesy prevencie pred odstraňovaním následkov.
  4. Hlavným cieľom systému manažérstva bezpečnosti informácií je efektívne eliminovať či znížiť riziká súvisiace s možným narušením integrity, dostupnosti alebo dôvernosti informácií. Bezpečnostné opatrenia sú volené na základe analýzy a zvládania rizík tak, aby bola zaistená maximálna účinnosť systému.
  5. Vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na zaistenie ochrany vlastných i zverených informácií a zaväzuje sa zaistiť podporu a koordináciu zavádzania princípov informačnej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.
  6. Politika integrovaného manažérskeho systému je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci sú povinní túto politiku uplatňovať a prinášať podnety na zlepšovanie.
  7. Základným nástrojom, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti je zavedený a neustále zlepšovaný integrovaný manažérsky systém kvality, environmentu a bezpečnosti informácií. Dodržiavanie a zlepšovanie tohto systému je súčasťou firemnej kultúry spoločnosti.

Certifikáty

Pracovníci našej spoločnosti absolvovali školenia a majú nasledovné certifikáty:

Prince 2 Foundation
VMWare Certified Professional 6.5

Naša spločnosť spolupracuje s významnými dodávateľmi, pričom má s nimi nasledovné partnerské vzťahy:

Hewlett Packard Gold partner pre printing a computing, servisné stredisko HP
Hewlett Packard Enterprise registrovaný partner
IBM registrovaný partner
Lenovo partner
Eizo certifikovaný partner pre oblasť kalibrácie, diagnostiky a servisu
Eset Gold partner
Microsoft Silver partner
Veeam partner
Moxa partner
Advantech Channel partner pre Embedded IoT Sector a Industrial IoT Sector
Panasonic-Toughbook partner

Partneri

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontakt