O nás

Základné informácie o našej spoločnosti

Z histórie spoločnosti

En
História spoločnosti sa začala písať v roku 1992. Počas našej existencie sme sa vyprofilovali na stabilnú a spoľahlivú spoločnosť v poskytovaní produktov a riešení s vysokou pridanou hodnotou v oblasti informačných technológií. Zákazníkom poskytujeme všetky výhody vyplývajúce z priamych vzťahov s našimi dodávateľmi, ako sú dostatočne dlhá záručná doba, dobré ceny, technická podpora a zákaznícky servis. Kontaktujte nás a my vás presvedčíme, že sme najlepšia voľba!

Integrovaný manažérsky systém (IMS)

Spoločnosť SOFOS, a. s. implementovaním noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 preukazuje svoj úmysel vykonávať a podporovať všestranne zodpovednú symbiózu človeka so životným prostredím a technológiou, s rešpektom voči zámerom majiteľov, záujmom zamestnancov, požiadavkám zákazníkov a zainteresovaných strán. Dokumentácia odzrkadľuje zásadné a relevantné procesy zavedené v spoločnosti, ktoré plnia požiadavky platných právnych predpisov a zainteresovaných strán. Ich dodržiavanie je každoročne potvrdené kontrolným alebo recertifikačným auditom.

Základným nástrojom, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti, je zavedený a neustále zlepšovaný integrovaný manažérsky systém kvality, environmentu a bezpečnosti informácií. Dodržiavanie a zlepšovanie tohto systému je súčasťou firemnej kultúry. Politika integrovaného manažérskeho systému je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci pracovníci sú povinní túto politiku uplatňovať a prinášať podnety na zlepšovanie.

Cieľom je dokumentovať štruktúru spoločnosti, riadenie procesov, zodpovednosť zamestnancov a postupy pre dodanie kvalitného produktu alebo služby. Úlohou IMS je prepojiť všetky súvisiace aspekty riadenia podniku do jedného systému pre jednoduchšiu správu, vyhodnocovanie a prevádzku.

ISO 9001

Systém manažérstva kvality (QMS) podľa normy ISO 9001 je prijatý ako komplexná, riadená činnosť, ktorá je zárukou zvyšovania spokojnosti zákazníka, splnenia jeho potrieb a očakávaní. Pokrýva procesy na všetkých stupňoch riadenia spoločnosti, kde sa vyhodnocuje kvalita produktu a poskytovaných služieb a okamžitým prijímaním nápravných a preventívnych opatrení sa proces riadenia kvality neustále zlepšuje.

ISO 14001

Zavedenie systému environmentálneho manažérstva (EMS) podľa normy ISO 14001 je pre firmu SOFOS, a. s. nástrojom na zabezpečenie identifikácie environmentálnych aspektov -všetkých aktivít, produktov alebo poskytovaných služieb, ktoré majú vplyv na životné prostredie. Základom identifikácie environmentálnych aspektov je rozloženie procesov na jednotlivé činnosti, pri ktorých sa analyzujú materiálové a energetické vstupy a výstupy a to vo forme vypúšťania odpadových vôd a tvorby odpadov, ako aj úniky škodlivých látok.

Hlavným cieľom je vykonávať všetky činnosti v spoločnosti s prihliadnutím na ochranu a prevenciu znečisťovania životného prostredia.

ISO 27001

Systém riadenia informačnej bezpečnosti v organizácii poskytuje komplexný prístup k informačnej bezpečnosti. Zahŕňa všetky dáta v papierovej alebo elektronickej podobe, cez informačné a komunikačné technológie až po vedomosti. Vplýva na rozvoj kvalifikácie zamestnancov a technickú ochranu proti počítačovým podvodom.

Hlavným cieľom systému manažérstva bezpečnosti informácií je efektívne eliminovať či znížiť riziká súvisiace s možným narušením integrity, dostupnosti alebo dôvernosti informácií. Bezpečnostné opatrenia sú volené na základe analýzy a zvládania rizík tak, aby bola zaistená maximálna účinnosť systému.

Vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na zaistenie ochrany vlastných i zverených informácií a zaväzuje sa zaistiť podporu a koordináciu zavádzania princípov informačnej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.

Integrovaný manažérsky systém v SOFOS, a. s. spĺňa nasledovné požiadavky a certifikácie:

 • Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, zavedený od roku 2002
 • Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, zavedený od roku 2006
 • Systém riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013, zavedený od roku 2013

Spoločnosť SOFOS, a. s. má v súčasnosti vybudovaný a zavedený integrovaný manažérsky systém (IMS) spĺňajúci požiadavky vyžadované jeho jednotlivými oblasťami. Začiatkom roka 2021 v rámci recertifikačného auditu IMS sme úspešne obhájili udelené certifikáty s platnosťou do roku 2024.

Politika IMS

 1. Základným poslaním spoločnosti SOFOS, a. s. je spoločensky zodpovedné podnikanie s cieľom podporovať užitočnú a všestranne zodpovednú symbiózu človeka so životným prostredím a technológiou, s rešpektom voči zámerom majiteľov, záujmom zamestnancov, požiadavkám zákazníkov a zainteresovaných strán.
 2. Manažment spoločnosti sa zaväzuje plniť požiadavky medzinárodných noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 27000:2013, ktoré sú implementované do dokumentácie integrovaného manažérskeho systému, ktorá odzrkadľuje zásadné a relevantné procesy zavedené v spoločnosti, ktoré plnia požiadavky platných právnych predpisov a zainteresovaných strán.
 3. Prednostne uplatňujeme procesy prevencie pred odstraňovaním následkov.
 4. Hlavným cieľom systému manažérstva bezpečnosti informácií je efektívne eliminovať či znížiť riziká súvisiace s možným narušením integrity, dostupnosti alebo dôvernosti informácií. Bezpečnostné opatrenia sú volené na základe analýzy a zvládania rizík tak, aby bola zaistená maximálna účinnosť systému.
 5. Vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na zaistenie ochrany vlastných i zverených informácií a zaväzuje sa zaistiť podporu a koordináciu zavádzania princípov informačnej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.
 6. Politika integrovaného manažérskeho systému je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci sú povinní túto politiku uplatňovať a prinášať podnety na zlepšovanie.
 7. Základným nástrojom, ktorý umožňuje riadenie spoločnosti je zavedený a neustále zlepšovaný integrovaný manažérsky systém kvality, environmentu a bezpečnosti informácií. Dodržiavanie a zlepšovanie tohto systému je súčasťou firemnej kultúry spoločnosti.

Certifikáty

Pracovníci našej spoločnosti absolvovali školenia a majú nasledovné certifikáty:

Prince 2 Foundation
VMWare Certified Professional 6.5

Naša spoločnosť spolupracuje s významnými výrobcami a dodávateľmi, pričom má s nimi nasledovné partnerské vzťahy:

Hewlett Packard Gold partner pre printing a computing, servisné stredisko HP
Hewlett Packard Enterprise registrovaný partner
Lenovo PC Partner Silver, Data Center Partner Platinum
Eizo certifikovaný partner pre oblasť kalibrácie, diagnostiky a servisu
Eset Gold partner
Microsoft Silver partner
Veeam partner
Moxa partner
Advantech Channel partner pre Embedded IoT Sector a Industrial IoT Sector
Panasonic-Toughbook partner
ASUS autorizovaný obchodný partner

Partneri

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Spoločnosť SOFOS, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 3, 845 46  Bratislava, IČO: 31 318 347  (ďalej ako „SOFOS“) ako prevádzkovateľ spracúva v rámci obchodných vzťahov osobné údaje na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy/objednávky.
 1. Okruh dotknutých osôb: fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutárny orgán právnickej osoby, zamestnanci alebo iné osoby poverený týmito fyzickými a právnickými osobami, s ktorými spoločnosť SOFOS uzatvára zmluvný vzťah.
 1. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, titul, pracovné zaradenie alebo funkcia, adresa pracoviska, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo, v prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba – podnikateľ, aj jej dátum narodenia.
 1. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej zmluvy, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu.
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 1. Kategórie príjemcov osobných údajov: osoby konajúce na základe poverenia spoločnsoti SOFOS, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 1. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu trvania zmluvy a po ukončení zmluvy najdlhšie po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe.
 1. Dotknutá osoba má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:
  1. právo požadovať od spoločnosti SOFOS prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
  2. právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  3. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  4. práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti SOFOS, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
  5. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy.

Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník