Obchodné informácie

Informácie o obchodnom procese

Fakturačné údaje

En

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa

SOFOS, a. s.
Dúbravská cesta 3
845 46 Bratislava 45

Fakturačné údaje

IČO: 31318347
DIČ: 2020430742
IČ DPH: SK2020430742

Bankové spojenie

IBAN: SK46 7500 0000 0005 8472 6373
SWIFT: CEKOSKBX

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6399/B

Obchodné podmienky

1. Všeobecné charakteristiky
1.1 Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (dealer) a predávajúcim (distribútor). Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke distribútora (www.sofos.sk) a sú k dispozícii aj v sídle distribútora.

1.2 Kontaktná adresa a pracovná doba distribútora

Sídlo:  SOFOS, a. s., Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava
Pracovná doba:  Pondelok – Štvrtok (8:00-17:00), Piatok (8:30-15:00)

1.3 Dealer

Dealerom sa môže stať každá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti kúpy a predaja tovaru. Dealer je povinný preukázať živnostenským oprávnením alebo výpisom z obchodného registra oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa predchádzajúcej vety.

1.4 Kontaktné podmienky u distribútora

O obchodné záležitosti dealera sa stará primárna kontaktná osoba distribútora (jeden z pracovníkov obchodného oddelenia), ktorého si dealer môže vybrať. Ak potrebuje, môže dealer kontaktovať aj špecializované obchodné jednotky distribútora. Finančné záležitosti dealera má v kompetencii finančné oddelenie. Chybné zásielky a reklamácie dealera preveruje a rieši Servisné oddelenie (RMA).

1.5 Dealerské ceny

Dealerské ceny sú aktuálne ceny pre dealera. Tieto ceny sú dostupné na vyžiadanie. Ceny zodpovedajú aktuálnym nákupným podmienkam distribútora, skladovej situácii a rozsahu obchodnej spolupráce s dealerom. Distribútor si vyhradzuje právo na zmenu dealerských cien podľa denného kurzu.

1.6 Finančné podmienky
1.6.1 Úhrada

Dátumom úhrady faktúry sa rozumie deň, kedy je čiastka pripísaná na účet distribútora.

1.6.2 Kredit limit

Kredit limit určuje maximálny objem pohľadávok dealera u distribútora. Kredit limit sa určuje na základe predchádzajúcej platobnej disciplíny dealera a jeho ratingu z pohľadu distribútora.

1.6.3 Splatnosť

Prvé tri nákupy zaplatí dealer platbou vopred alebo v hotovosti.

Splatnosť ďalších vystavených faktúr je spravidla 7 dní. V určitých dohodnutých prípadoch (nákupoch) je možné splatnosť predĺžiť.

Maximálna povolená splatnosť závisí okrem iného aj na platobnej disciplíne dealera. V prípade, že dealer sa opakovane omešká s platbou faktúr, distribútor si vyhradzuje právo obchodovať s dealerom v hotovosti alebo platbou vopred.

1.6.4 Finančné náklady

Distribútor umožňuje rozsiahlejšie financovanie dealerských projektov prostredníctvom predĺženia splatnosti faktúr. Model financovania je založený na oddelení ceny tovaru od nákladov na financovanie jednotlivých obchodných prípadov (predĺžená splatnosť).

1.6.5 Sankcie

V prípade oneskorenej úhrady faktúry (po termíne splatnosti) zo strany dealera distribútorovi je dealer povinný uhradiť distribútorovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Za porušenie akejkoľvek povinnosti dealera v rámci obchodného prípadu je distribútor oprávnený požadovať od dealera úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny za tovar v rámci obchodného prípadu (podľa faktúry) za každé jednotlivé porušenie povinností dealera a je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok distribútora na náhradu škody v plnej výške. V prípade odstúpenia od zmluvy je dealer povinný tovar vrátiť v lehote 5 dní odo dňa doručenia odstúpenia distribútora.

1.7 Objednávka

Objednávku je možné zaslať:

 • E-mailom na adresu obchod@sofos.sk alebo priamo na adresy obchodníkov uverejnených na internetovej stránke v adresári kontaktov,
 • poštou na adresu Dúbravská cesta 3, 845 46 Bratislava.

Objednávky takto odoslané musia obsahovať základné náležitosti:

 • referenčné číslo objednávky dealera,
 • kontaktnú osobu,
 • spôsob prevzatia tovaru (dodania),
 • popis objednaného tovaru s kódmi podľa aktuálneho cenníka,
 • počty kusov.

Tovar je možné objednať aj telefonicky, ale aj v prípade telefonického objednania je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie ako pri písomnej forme objednávky. Odoslaním objednávky dealer vyslovuje svoj bezpodmienečný súhlas s týmito všeobecnými  obchodnými podmienkami.

1.8 Doklady
1.8.1 Dodací list – kúpna zmluva, účtovný doklad

Distribútor vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý bude zaslaný spolu s tovarom dealerovi. Dodací list je potvrdením obsahu kúpnej zmluvy medzi dealerom a distribútorom. Dodací list obsahuje všetky zákonné náležitosti (účtovný doklad). Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, registrované sériové čísla (ak tovar má sériové čísla), kúpna cena, záručné a osobitné obchodné podmienky. Bez podpísania dodacieho listu nie je dealer oprávnený tovar prevziať.

1.8.2 Faktúra – daňový doklad, pokladničný doklad

Na tovar objednaný u distribútora sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referencie na objednávku dealera, spôsob dopravy a primárny kontakt.

Pokladničný doklad sa vystavuje v prípade platby v hotovosti v sídle distribútora a obsahuje všetky náležitosti potrebné pre daňový doklad pri platbe v hotovosti.

Štandardne sa faktúra odosiela dealerovi s tovarom, pri osobnom prevzatí tovaru dealer dostáva spolu s dodacím listom aj faktúru. Na základe požiadavky dealera je možné faktúru alebo jej kópiu zaslať poštou aj na inú adresu.

1.8.3 Dobropis

Tovarový dobropis – vystavuje sa dealerovi v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru zo strany distribútora alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar. Finančný dobropis – vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených distribútorom a za predpokladu splnenia požadovaných kritérií na dodatočnú zľavu alebo v prípade omylu zo strany distribútora.

2. Nákup tovaru
2.1 Ponuka

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek dealera. V odôvodnených prípadoch je distribútor oprávnený za vypracovanie ponuky účtovať poplatok. Poplatok musí byť vopred odsúhlasený dealerom.

2.2 Objednávka
2.2.1 Objednávka

Jedným z postupov definovaných vyššie dealer objedná tovar u distribútora.

2.2.2 Zrušenie objednávky

V prípade, že dealer je nútený zrušiť objednávku u distribútora, musí tak urobiť písomne (E-mailom, poštou). Distribútor je oprávnený požadovať  úhradu zmluvnej pokuty vo výške 30% z kúpnej ceny tovaru podľa objednávky, ak zrušenie nastane neskoršie ako 1 deň po objednaní.

2.2.3 Pozastavenie odberov (hold)

Dodávky tovaru pre dealera môžu byt distribútorom pozastavené (tzv. hold) a to v nasledujúcich prípadoch:

 • Kredit hold – prípad, keď dealer nemá voľný kredit pre ďalšie odbery tovaru. Dealer nestráca poradie na žiadnu zo svojich objednávok. Tovar, ktorý je momentálne na sklade je rezervovaný podľa objednávok pre dealera po dobu 3 pracovných dní. Ak sa tento stav nevyrieši do termínu 3 dní, tovar je uvoľnený pre ďalšieho záujemcu. Možnosti riešenia:
  • žiadosť o zvýšenie kreditu adresovaná zodpovednému pracovníkovi,
  • úhrada starších faktúr pred termínom splatnosti.
 • Payment hold – prípad, keď má dealer minimálne jednu faktúru po splatnosti dlhšie než 3 dni. V tomto prípade stráca poradie pri všetkých otvorených objednávkach. Nie je mu umožnené odoberať tovar a ďalšie odbery sú povolené až po úhrade všetkých faktúr po splatnosti. Distribútor nie je zodpovedný za problémy spôsobené pozastavením dodávok dealerovi.
3. Platobný styk
3.1 Úhrada tovaru

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na dealera až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar. Dealer nie je oprávnený pred úplným zaplatením kúpnej ceny previesť vlastnícke právo k tovaru na tretiu osobu a to ani v bežnom obchodnom styku alebo ho zaťažiť právom tretej osoby bez písomného súhlasu distribútora. Obmedzenie podľa predchádzajúcej vety neplatí, ak dealer nemá prekročený kredit limit.

 3.1.1 Platba vopred

Platba vopred sa uskutočňuje prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej (proforma) faktúry a týka sa dealerov, ktorí nemajú pridelený limit, alebo ich kredit limit je momentálne vyčerpaný. Na tovar je vystavená zálohová faktúra a tovar je rezervovaný pre dealera. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet distribútora je tovar pripravený na dodanie. V prípade, že tovar nie je do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry uhradený, je rezervácia zrušená a tovar je voľne k dispozícii ďalším záujemcom. Distribútor je zároveň oprávnený od dealera požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru.

3.1.2 Platba v hotovosti

Dealer môže tovar uhradiť v hotovosti v mieste sídla firmy pričom obdrží okrem dodacieho listu aj príslušný pokladničný doklad.

3.1.3 Platba po dodávke tovaru

V prípade, že dealer má u distribútora pridelený kredit limit a tento nie je prekročený, pri expedícii tovaru mu je vystavená faktúra s príslušnou dobou splatnosti.

3.2 Úhrada dobropisu

V prípade, že dealer má vystavený dobropis od distribútora, započíta sa tento s neuhradenými faktúrami. Pokiaľ v dobe vystavenia dobropisu nemá dealer neuhradené faktúry, čaká sa so započítaním dobropisu až do vystavenia ďalšej faktúry.

3.3 Kredit limit a penále
3.3.1 Kredit limit

Distribútor je oprávnený poskytnúť kredit limit dealerovi a zaistiť ho bežnými zaisťovacími prostriedkami, aby bolo minimalizované riziko platobnej neschopnosti dealera.

Nástroje používané na zaistenie kredit limitu: postúpenie pohľadávky bonitnému subjektu, zmenkové ručenie, kde ručiteľom je fyzická osoba, alebo evidentne bonitný subjekt. Bonitu subjektu určuje distribútor. Dealer je povinný za účelom zaistenia kredit limitu poskytnúť distribútorovi potrebnú súčinnosť, najmä podpísaním potrebných dokumentov.

3.3.2 Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty uhradí dealer na základe penalizačnej faktúry vystavenej distribútorom. Penalizačná faktúra sa vystavuje mesačne v prípade, že v danom mesiaci dealer uhradil aspoň jednu faktúru po splatnosti alebo mu vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu.

4. Reklamačný poriadok

Reklamačný a záručný poriadok nájdete na tejto stránke v časti Reklamačný poriadok.

5. Zápožičné podmienky
5.1 Zapožičiavanie tovaru

Zákazníkovi, ktorý má pridelený kredit a nemá pozastavené dodávky tovaru je možné poskytnúť službu zapožičania tovaru na skúšanie a predvedenie koncovému zákazníkovi. Žiadosť o zapožičanie tovaru musí byt písomná a musí obsahovať rovnaké údaje ako pri objednávaní tovaru. Požadovaná doba zápožičky nesmie presiahnuť dobu splatnosti faktúr. Pri preberaní zápožičky zákazník obdrží zmluvu o zapožičaní s aktuálnou cenou tovaru. Distribútor si vyhradzuje právo odmietnuť zapožičanie tovaru, alebo skrátiť dobu zápožičky.

5.2 Vrátenie zapožičaného tovaru

Zákazník je povinný najneskôr v posledný deň zápožičnej doby tovar vrátiť naspäť distribútorovi na sklad, ktorý je uvedený v zmluve o zápožičke. Pokiaľ zákazník nevráti tovar načas, je povinný uhradiť celú sumu tovaru podľa zmluvy o zapožičaní tovaru, na základe ktorej mu bude vystavená tovarová faktúra. Tovar zostáva až do uhradenia vlastníctvom distribútora. Vrátenie tovaru musí byt vždy písomne potvrdené pracovníkom skladu distribútora.

5.3 Vrátenie nekompletného alebo poškodeného tovaru

Pri vrátení nekompletného alebo poškodeného tovaru budú zákazníkovi vyúčtované skutočné náklady za opravu resp. kompletizáciu tovaru. Cena práce distribútora na opravách sa stanovuje na 50.-€ bez DPH /hod. Ak je s požičaným tovarom dodávaný aj spotrebný materiál, je zákazník povinný uhradiť nový spotrebný materiál. Nájomné vrátane prípadných nákladov na opravu a kompletizáciu tovaru alebo cena spotrebného tovaru je splatná na základe faktúry vystavenej s bežnou dobou splatnosti.

6. Doprava

Informácie o podmienkach dopravy nájdete na tejto stránke v časti Doprava.

Doprava

SOFOS, a. s. automaticky účtuje poplatok za dopravu. Cena dopravného nebude účtovaná, ak si tovar vyzdvihnete v našej spoločnosti osobne v čase Po-Št 8:30-17:00, Pi 8:30-15:00.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Dopravné 0 – 5 kg 5,00 EUR
Dopravné 6 – 10 kg 6,50 EUR
Dopravné 11 – 20 kg 8,00 EUR
Dopravné 21 – 30 kg 9,50 EUR
Dopravné 31 – 50 kg  13,00 EUR
Dopravné 51 – 70 kg 16,00 EUR
Dopravné 71 – 100 kg 19,00 EUR
Dopravné + dobierka 0 – 5 kg 5,50 EUR
Dopravné + dobierka 6 – 10 kg 7,00 EUR
Dopravné + dobierka 11 – 20 kg 9,00 EUR
Dopravné + dobierka 21 – 30 kg 11,00 EUR
Dopravné + dobierka 31 – 50 kg 15,00 EUR

Servis

Firma SOFOS, a. s. poskytuje na všetky u nej zakúpené zariadenia záručný a pozáručný servis.

Záručný servis sa riadi Reklamačným poriadkom a vykonáva ho prostredníctvom servisných stredísk jednotlivých výrobcov alebo vlastnými silami. Zoznam servisných stredísk nájdete tu:

Pozáručný servis vykonáva priamo firma SOFOS, a. s., pričom cena jednotlivých prác je v nasledovnom cenníku.

Cenník za služby a servis (platné od 1.7.2016)

Oprava počítačov

Druh opravy Popis Cena bez DPH
Diagnostika poruchy účtuje sa len v prípade, keď sa neuskutoční oprava 20€ /ks
Vyčistenie počítača účtuje sa pri každej oprave v servisnom stredisku 20€ /ks
Oprava počítača diagnostika, oprava alebo výmena vadných súčiastok, testovanie, zahorenie – cena potrebných komponentov nie je zahrnutá 30€ /hod
Neoprávnená reklamácia účtuje sa, keď v záručnej dobe reklamujete neexistujúcu vadu – viď reklamačný poriadok 20€ /ks

Upgrade počítačov

Druh opravy Popis Cena bez DPH
Upgrade PC zo SOFOS, a. s. súčasťou je vyčistenie a kontrola počítača 20€ /hod
Upgrade PC súčasťou je vyčistenie a kontrola počítača 30€ /hod
Inštalácia software OS: Win10, Win8.1, Win7, MS Office 30€ /hod
Inštalácia software sieťový software, Windows server, … 80€ /hod
Odvírenie počítača   40€ /hod

Rôzne služby a príplatky

Druh služby Popis Cena bez DPH
Príplatok za expresnú opravu do 4 hodín – len po dohode + 100 %
Príplatok za prácu mimo pracovnej doby – len po dohode + 50 %
Doprava v rámci Bratislavy vozidlom firmy SOFOS, a. s. – len po dohode 0,40€ /km
Doprava prepravnou službou dopravnou službou podľa cenníka

Reklamačný poriadok

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY (platné od 1.7.2016)
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto záručné a reklamačné podmienky (RMA) upravujú vzťah medzi firmou SOFOS, a. s., (distribútorom) a kupujúcim (dealerom).
Povinnosti predávajúceho a práva kupujúceho v reklamačnom konaní upravuje Občiansky zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Vzťahy medzi distribútorom a dealerom pri reklamáciách sa riadia Obchodným zákonníkom podľa § 422 až § 442.
Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú RMA. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajúceho, a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť. Práva a nároky zákazníka zo záruky a zodpovednosti za vady voči spoločnosti SOFOS, a. s. sú obmedzené na tie, ktoré sú vyslovene uvedené v týchto záručných podmienkach. Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona tým nie sú dotknuté.
Doba záruky za akosť tovaru je stanovená výrobcom a je vždy explicitne uvedená na dodacom liste k tovaru.
Prevzatím tovaru a podpísaním dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby spôsobené technickou poruchou.

1. REKLAMUJTE LEN SKUTOČNÉ VADY
 • Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, či vada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu.
 • Stručne prekonzultujte s našim technikom, či nie je možné vadu odstrániť na mieste, napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.
 • Tovar nesmie byť mechanicky ani elektricky poškodený.
 • V podrobnom popise vady uveďte aj okolnosti, pri ktorých sa vada prejavuje.
2. DOPRAVA TOVARU
 • Pokiaľ nie je možné odovzdať tovar osobne, na reklamáciu môže byť reklamovaný tovar poslaný. Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky.
 • Tovar zabaľte do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.
 • V prípade nezáujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u dodávateľa. Po uplynutí tejto doby považujeme reklamáciu za bezpredmetnú.
 • V prípade mimozáručnej opravy sa predom informujte na cenu opravy.

Pri zasielaní reklamovaného tovaru použite niektorú z prepravných služieb, ktoré doručia balík priamo k nám.

3. ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
 • Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Na niektorých výrobkoch sa uvádza doba spotreby. Uvedená doba je označením obdobia, počas ktorého výrobca zaručuje bezproblémové použitie výrobku. Táto doba sa nezhoduje so záručnou dobou.
 • Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Každý zákazník sa má oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.
 • Distribútor neposkytuje záruku na kompatibilitu distribuovaných počítačových komponentov a produktov, mimo kombinácií garantovaných výrobcami daných komponentov.
 • Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že kupujúci nie je konečný spotrebiteľ, má nárok na predĺženie vyššie uvedených záručných lehôt o preukázateľný počet dní, ktorý uplynul medzi zakúpením tovaru vo firme Sofos, a. s. a predaním tovaru konečnému spotrebiteľovi, maximálne však najviac o 30 dní.
4. PREVZATIE VADNÉHO TOVARU
 • Miesto reklamácie – ak má výrobca na území SR autorizované servisné strediská, tak miesto reklamácie je príslušný servis. V opačnom prípade je miestom reklamácie pracovisko Sofos, a. s. Úhrada nákladov na dopravu zo servisu ku kupujúcemu je závislá na podmienkach jednotlivých výrobcov a ich servisov. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k nám hradí zákazník a späť k zákazníkovi v prípade oprávnenej reklamácie hradí naša spoločnosť.
 • Potrebné dokumenty – záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru v pôvodnom obale s kompletným príslušenstvom, spolu s kópiou dodacieho listu s dátumom zakúpenia a výrobným číslom reklamovaného zariadenia. Pripojte aj podrobný popis vady. Ak vyššie uvedené podmienky nebudú splnené, reklamácia nebude uznaná ako záručná, t.j. bude vybavená ako bežná oprava za úhradu.

Pri neoprávnenej reklamácii SOFOS, a. s. vyúčtuje kupujúcemu všetky náklady spojené s konaním o  uznaní reklamácie výrobcom.
Posúdenie reklamačných nárokov záručného servisu v prípadoch, keď to SOFOS, a. s. nie je oprávnený posúdiť, prebieha nasledovne:

 • V SOFOS, a. s. preverí, či popis zodpovedá skutočnosti a ak áno, tak sa tovar odošle výrobcovi (držiteľovi záruky).
 • V prípade uznania záruky výrobcom je reklamácia vybavená štandardným spôsobom.
 • V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfakturované kupujúcemu a kupujúcemu bude tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu.
 • Doba potrebná na záručný (aj pozáručný) servis výrobkov je často podmienená rýchlosťou servisného zásahu výrobcu, a z tohto dôvodu nemôže SOFOS, a. s. garantovať časový limit potrebný na uskutočnenie opravy. Táto skutočnosť sa vzťahuje hlavne na staré modely HDD (s 5-ročnou záručnou dobou), ktoré sa už niekoľko rokov nevyrábajú, preto občas nie je možné vybaviť záručnú opravu do 30 dní.
5. KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ
 • Pri osobnom odbere neuznávame dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh.
 • V prípade zasielania tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri prevzatí zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky (počet balíkov a ks) podľa prepravného listu, bez odkladu kontaktuje prepravcu a spíše zápis o škode. Následne kontaktuje reklamačné oddelenie predávajúceho (alebo logistické oddelenie), kde bude reklamácia tovaru na základe zápisu o škode ďalej riešená.
 • Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie…) akceptujeme do 24 hod po prevzatí zásielky.
 • Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka.
 6. VYLÚČENIE ZO ZÁRUKY A ODSTRÁNENIE VADY

Distribútor nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje záruku v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok, ak má tovar odstránené alebo poškodené výrobné číslo, ak bol mechanicky poškodený:

 • pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie),
 • používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia,
 • neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou,
 • počítačovými vírusmi,
 • použitím neautorizovaného softvéru,
 • použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod. ),
 • pripojením na nevyhovujúcu elektrickú sieť,
 • neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC (platí pre montované PC ),
 • poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,
 • mechanickým poškodením.

Počas záruky zaistí distribútor alebo poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. Vyhradzuje si právo nahradiť neopraviteľný diel dielom podobným alebo s rovnakými technickými parametrami alebo vymeniť tovar za nový. V prípade výmeny sa nepredlžuje dĺžka záruky, ale pokračuje pôvodná. Nárok na zľavu nevzniká.
Pri neoprávnenej reklamácií účtujeme manipulačný poplatok vo výške 10,-€ bez DPH. Kupujúcemu vyúčtujeme tiež všetky náklady spojené s konaním o uznaní reklamácie výrobcom.

 7. NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIE
 • Neúplný popis . Najčastejšie zákazníci píšu do popisu vady „nefunguje“. Ak technik začne testovať základnú dosku s týmto popisom vady a tá nabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis vady, napr. „po zasunutí faxmodemovej karty vôbec nenabehne, po jej vybraní funguje normálne. Faxmodemová karta pracuje v iných základných doskách bez problémov. “
 • Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia. Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Čítajte pozorne návody a readme súbory.
 • Zlá verzia BIOSu. Veľa chýb vzniká inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ základnej dosky. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu, pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s našim technikom.
 • Reklamácia parametrov, ktoré výrobca nezaručuje. Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Pred kúpou výrobku konzultujte jeho parametre s našimi predajcami, prípadne si výrobok nechajte predviesť.
 • Nespokojnosť s dobou vybavovania reklamácie. Technik musí každý výrobok testovať, nie je možné urobiť test na počkanie. Taktiež je nutné pri vybraných produktoch (CD RW, CD ROM, HDD kapacít, ktoré sa už nevyrábajú atď.) počkať na odpoveď výrobcu o spôsobe vybavenia reklamácie (výmena za nový typ, vrátenie peňazí, výmena za novší model s doplatkom), čím sa môže doba reklamácie predĺžiť.
 • Problém s poškodeným tovarom – vyskytuje sa hlavne u procesorov AMD, mechanicky poškodených diskov a iných mechanických vadách. Pri procesoroch AMD si dávajte pozor na osadzovanie chladiča. Až 80% chybných procesorov má poškodenú hranu čipu alebo sú tepelne poškodené. Takéto poškodenia nepodliehajú záruke a neboli spôsobené v sklade, ani prepravou. Pravou príčinou je neopatrné nasadzovanie chladiča na CPU. Pri diskoch si pri preberaní skontrolujte či vrecko nie je mechanicky poškodené. Podpisom dodacieho listu súhlasíte s kvalitou prevzatého tovaru a preto neskoršie reklamácie takéhoto druhu nemôžu byť akceptované.
 • Vypálené body u LCD monitorov:
  • Norma ISO 13406 stanovuje prípustné množstvá vypálených bodov pre LCD panely. Preto reklamácie v rozpore s touto normou nemôžu byt akceptované.
  • Výrobky EIZO a AOC sú podľa tejto normy výrobky II. kategórie (výrobky I. kategórie zatiaľ nikto komerčne nepredáva).
  • Podľa ISO 13406 normy je maximálny povolený pomer chybných pixlov na milión dobrých nasledovný:
   • 2 ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo
   • 2 ks (typu 2) t.j. trvale čiernych
   • 5 ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné než typ 1 a 2 napr. svietiace trvalo červene, modro atď.
8. RIEŠENIE REKLAMÁCIE NEOPRAVITEĽNÉHO VÝROBKU V ZÁRUČNEJ DOBE

V takomto prípade kupujúcemu ponúkneme adekvátny model daného výrobku, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. V prípade nesúhlasu môže kupujúci požiadať o dobropis. Kupujúcemu bude dobropisovaná aktuálna cena výrobku, aby mal možnosť zakúpiť si taký istý výrobok. Ak sa už identický výrobok nedá kúpiť, bude mu dobropisovaná posledná oficiálne zverejnená cena.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Distribútor si vyhradzuje zmeniť tieto Záručné a Reklamačné podmienky. Všetky doplnky, zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.sofos.sk  minimálne 15 dní vopred.
V prípade, že Dealer nesúhlasí s novými RMA, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od ich zverejnenia. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na vyriešení sporných ustanovení, majú  obidve strany právo vypovedať existujúce zmluvy, a to vo výpovednej lehote 30 dní, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom bola výpoveď doručená.

10. PRAKTICKÉ POZNÁMKY K RMA PROCESU
 • Na tovar predaný koncovému spotrebiteľovi platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.
 • Vyhlásením v záručnom liste môže predávajúci poskytnúť dlhšiu záručnú dobu ako je zákonná (t.j. viac ako 24 mesiacov).
 • Na používaný predaný tovar je zákonná záručná doba 12 mesiacov, ak má výrobca na území SR autorizované servisné strediská, tak miesto reklamácie je príslušný servis. V opačnom prípade je miestom reklamácie SOFOS, a. s.
 • RMA pracovisko SOFOS, a. s. rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Zákazníkovi vydá doklad o reklamácií a o spôsobe jej vybavenia a to aj vtedy, ak reklamácií nevyhovie na mieste v plnom rozsahu.
 • Odstrániteľná vada v záručnej dobe bude kupujúcemu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhodne RMA pracovisko. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona tým nie sú dotknuté. (Spotrebiteľ môže požadovať namiesto odstránenia vady (opravy) výmenu vadnej veci za bezvadnú, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. [§ 622 OZ]).
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci (výrobku) na daný účel, RMA pracovisko kupujúcemu vymení danú vec (výrobok), alebo odstúpi od zmluvy (vráti peniaze). Rešpektujeme kupujúceho, či si uplatní právo na výmenu veci (výrobku), alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jednu z uvedených možností, nemôže už túto voľbu sám jednostranne zmeniť.
 • Ak ma vec (výrobok) súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, RMA pracovisko rešpektuje právo kupujúceho na výmenu veci (výrobku) alebo vrátenie peňazí.
 • Ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát a to v záručnej dobe, RMA pracovisko rešpektuje právo kupujúceho na výmenu veci (výrobku), alebo vrátenie peňazí.
 • Ak pri reklamácii dôjde k výmene veci (výrobku), záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej
 • Ak kupujúci zistí na veci (výrobku) vadu, nesmie danú vec (výrobok) používať. Na vady, ktoré vzniknú následne po používaní vadnej veci (výrobku) sa neposkytuje záruka.
 • Kupujúci je povinný prevziať si tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutie času, keď sa oprava mala vykonať.
 • Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci (výrobku) na daný účel a u výrobcu došlo k ukončeniu výroby uvedeného modelu a to v dobe kedy plynie záručná doba 24 mesiacov, bude kupujúcemu ponúknutý iný model daného výrobku, ktorý parametrami plne  nahradí neopraviteľný výrobok. V prípade nesúhlasu môže kupujúci požiadať o dobropis.  Ak ide o vadu, ktorá sa prejavila do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, v tom prípade sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň plnenia a kupujúcemu bude dobropisovaná pôvodná cena výrobku. Ak sa vada prejavila po šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, bude kupujúcemu dobropisovaná (posledná oficiálne zverejnená) cena. Práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zákona tým nie sú dotknuté.
Katalóg tovaru+421 2 547 739 80obchod@sofos.skKontaktDotazník